© 2010 SOCIKSTYLE BLOG Všetky práva vyhradené. Použitie textu a fotografií z tejto stránky je možné len po mojom predchádzajúcom súhlase.

UPOZORNENIE!
Táto stránka je informačná a slúži len ako retro zábava.Nepropaguje žiadný politický systém!!!


utorok 26. apríla 2011

DRUŽSTEVNÝ PODNIK-SPOTREBNÉ DRUŽSTVÁ

SKRATKY:
SD-spotrebné družstvá,MO-maloobchod,ŠP-štátný podnik,DO-družstevný obchod,ÚZSD-ústredný zväz spotrebných družstiev-ÚSSD-ústřední svaz spotřebních družstev,ĽSD-ľudové spotrebné družstvá.Základnou smernicou pre rozvoj v celej ČSR po roku 1945 sa stal košický vládný program.
Družstevníctvo bolo uvedené medzi organizáciami,prostredníctvom ktr. si mal ľud uplatňovať svoje záujmy a práva.....
17.Mája 1945 bola ustanovená ústredná  rada družstiev ako vrcholný orgán jednotného čs. družstevníctva.

Bolo jej podriadených 9 novo vytvorených samostatných zväzov,medzi nimi aj SD.
Po roku 1945 boli družstvá jedinou formou,ktr.nebol v súkromných rukách.V tejto dobe existovalo celkom 55 spotrebných družstiev,ktr. mala 279 predajní 518 140 členov.
V tej dobe predstavoval podiel SD na celkovom maloobchodnom obrate 12%,štátný sektor 5% a súkromný 83%.

Po roku 1948 prišli podstatné zmeny,následkom znárodnenia  a 23.2.1949 schválilo národné zhromaždenie zákon o JRD a tým umožnilo široký rozmach drustevníctva na vidieku.
SD mali v roku 1948-7523 predajní a 725 000 členov.V roku 1950 to bolo už 28 000 predajní a
2.010 000 členov.
V maloobchodnom obrate bola situácia obdobná:v roku 1949 predstavovali SD spolu so štátným obchodom 79,9% z celkového MO v štáte.V roku 1952  to už bolo 98,8%.
Najväčšie vtedajšie družstvá,ako: Bratrství Praha,Včela-na slovensku,Brno,Budoucnost Ostrava,ZKD Plzeň,SKD Liberec atď.,boli zmenené na okresné.

V júli 1952 nastala zmena a bolo rozhodnuté,že v mestách a priemyselných centrách budú dané do prevádzky ŠP a SD sa zamerajú na vybudovanie siete DO na vidieku.Ako organizačnú formu stanovilo malé ľudové SD jednotky,ktr. by zásobovali okruh cca o 2-3000 obyvateľov.K tomu boli ustanovené i príslušné okresné a krajské zväzy a vrcholným orgánom sa stal ÚZSD-ÚSSD.
SD budovali nielen potravinárské a priemyselné predajne,ale aj širokú sieť družstevných pohostinských zariadení.Začali sa starať o výkup poľnohospodárskych prebytkov,napr. medu a divoko rastúcich plodín.Ďalej sa zamerala na adaptáciu a stavbu pekární,,cukrární,sódovkarní,malých konzervární a výrobní mäsiarského priemyslu a lahôdkarní.
Takže v rokoch 1953-56 sa rozšírila sieť predajní z  19 173 na 28 474 predajní.
Po tejto uspokojivej situácii sa rozhodol ŽSD-ÚSSD zrušiť okresné zväzy a zlúčiť dovtedajšie jednoty vo väčšie celky a podriadiť ich len krajským zväzom.

Tak teda koncom roka 1956 vzniklo z 1905 vidieckých jednot 265 ĽSD podriadených k 19 krajským zväzom.
V roku 1960 sa zlučovali politické okresy na väčšie celky,takže v rámci ČSSR bolo 103 SD s 1 663 930 členmi.
Ďalšia zmena bola,že predajne sa zmenili na samoobsluhy,vidiecké pohostinstvá na moderné jedálne,reštaurácie a kaviarne.V každom kraji sa prestavali hoteli a ubytovacie zariadenia pre rozvoj cestovného ruchu.V pohraničí sa rozšírila sieť predajní s potravinárským,mäsiarským,ale aj textilným a priemyselným tovarom.

Koncom roku 1968,pred prijatím zákona o federalizácii ČSSR mali SD v celej republike 27 067 stálych predajní  z toho 6837 samoobslúh a 1513 volných výberov,805 pojazdných predajní a 13 893 závodov verejného stravovania.
Od roku 1965  sa obnovila činnosť samostatných SD Včela a Bratrství v Prahe a v Ostrave Budoucnost.
Rok 1970 priniesol vybudovanie 901 predajní a 402 reštaurácií ,vinární a kaviarní.Mimo obnovy maloobchodnej siete obnovila SD postupne aj veľkoobchodnú činnosť s potravinárským a zmiešaným tovarom.
Niektoré SD mali aj samostatný výkup a veľkoobchod s ovocím a zeleninou.Starali sa aj o výkup a vývoz lesných a divoko rastúcich plodov,ďalej nákup vína,medu a ich spracovanie.

Napr. v roku 1967 robil celkový objem nákupu SD 823 435 000 Kčs,nákup vajec 409 151 000 ks,medu sa vykúpilo 6229 ton,vína 22 619, šípiek 651 ton,brusiniek 2073 ton,z toho sa 1211 ton vyviezlo a húb sa vyviezlo 25 ton atď.
V roku 1971 pracovalo pre 74 SD 81 687 pracovníkov-z toho 52 167 funkcionárov!!!
SD mali v tejto dobe 1 317 180 členov.

DP si vychovávalo svojich následníkov,ktr. praxovali a neskor pracovali v pohostinstvách,reštauračných a hotelových službách.Ďalej sa učili za aranžérov,pre obchody SD a výstavnú činnosť.
V DP,ako aj v iných pracovných odvetviach, pracovali v brigádach socialistickej práce a plnili päťročnice.Boli držiteľmi radu práce,pýšili sa hrdinami a najlepšími pracovníkmi brigád socialistickej práce,najlepší učni boli odmenení čestnými vyznamenaniami atď.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára